Zo optimaliseer je je loonkosten

Geschreven op
31.8.2023
Osborne Clarke
Osborne Clarke

België staat bekend om zijn hoge loonkosten en automatische loonindexeringen. Werkgevers hebben ook te maken met strenge regels voor loonbevriezing. Ondanks deze moeilijke context kunnen bepaalde bestaande voordelen of maatregelen de werkgevers helpen om hun loonkosten te optimaliseren en toch aantrekkelijk te blijven voor de werknemers. De experten van Osborne Clarke, partner van Scaleup Vlaanderen, sommen enkele interessante opties op.

Collectieve bonus

Eén mogelijkheid is de collectieve bonus, ook wel "bonus CAO nr. 90" genoemd. Deze bonus kan worden toegekend aan alle werknemers of aan een specifieke afdeling, op basis van vooraf gedefinieerde en transparante collectieve doelstellingen. De collectieve bonus geniet van een vriendelijke sociale en fiscale behandeling en is niet onderworpen aan de loonstopbeperking, waardoor hij financieel aantrekkelijker is dan een zuiver salaris of een individuele bonus. Als de collectieve bonus niet hoger is dan 3.948 euro bruto per werknemer (2023) voor het volledig behalen van alle doelstellingen, is de bonus belastingvrij tot een maximumbedrag van 3.434 euro. De werkgever is een socialezekerheidsbijdrage verschuldigd (33%) en de werknemer een solidariteitsbijdrage (13,07%).

Innovatiebonus

Een andere minder bekende optie is de innovatiebonus. Deze bonus kan worden toegekend aan de meest creatieve werknemers, die nieuwe ideeën creëren (voor producten, diensten, enz.) voor het bedrijf. De bonus is gelijk aan maximaal het bruto maandsalaris van de werknemer en kan worden toegekend aan maximaal 10% van de werknemers (of maximaal drie werknemers in bedrijven met minder dan 30 werknemers). Op voorwaarde dat aan de voorwaarden wordt voldaan, is deze bonus vrij van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen en is hij niet onderworpen aan de loonstopbeperking.

Aandelenoptieplannen

De stijgende trend van aandelenopties kan ook in overweging worden genomen. Hoewel dit voordeel niet ontsnapt aan de strikte loonstopbeperking, is het onderworpen aan een gunstig fiscaal en sociaal zekerheidsregime. Op voorwaarde dat aan bepaalde strikte voorwaarden wordt voldaan, zal de toekenning van de opties leiden tot een forfaitair voordeel in natura gelijk aan een percentage van de waarde van de onderliggende aandelen, dat een belastbare vergoeding vormt voor de begunstigde. De werkgever moet de verschuldigde loonbelasting op dit voordeel in natura inhouden op het ogenblik van de toekenning. Het voordeel in natura is niet onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen. Bovendien zijn potentiële meerwaarden die de werknemer realiseert bij de doorverkoop van de opties, de uitoefening ervan of de verkoop van de onderliggende aandelen, vrijgesteld van belastingen en socialezekerheidsbijdragen.

Telewerkvergoedingen

In het tijdperk van thuiswerk kunnen telewerkvergoedingen een belangrijke rol spelen. Werkgevers kunnen vergoedingen tot 148,73 EUR netto per maand toekennen aan werknemers die voornamelijk van thuis uit werken - gelijk aan één volledige werkdag per week.

Extralegaal pensioenplan

Wat pensioenplannen betreft biedt het extralegaal pensioenplan verschillende voordelen. Werkgeversbijdragen aan een extralegaal pensioenplan zijn in principe niet belastbaar bij de werknemer (belastingheffing vindt pas plaats op het moment dat het extralegaal pensioenkapitaal wordt opgenomen) en dergelijke bijdragen brengen slechts een gecombineerde bijzondere socialezekerheids- en belastingdruk met zich mee die door de werkgever verschuldigd is van 13,26%. Concreet gaat het over 8,86% socialezekerheidsbijdrage plus 4,4% premietaks (met een extra 3% boven een bepaald bedrag die worden beschouwd als een aftrekbare uitgave op voorwaarde dat de "80%-grensregel" wordt nageleefd (het uiteindelijke pensioenbedrag op jaarbasis is niet hoger dan 80% van het "normale en periodieke" bruto jaarsalaris van de werknemer voor het laatste jaar).

Lagere sociale zekerheidsbijdragen voor nieuwe werkgevers

Tot slot kunnen nieuwe werkgevers profiteren van verlaagde socialezekerheidsbijdragen. Nieuwe werkgevers kunnen namelijk profiteren van een korting tot 4.000 euro op de socialezekerheidsbijdragen van de werkgever voor het in dienst nemen van de eerste werknemer. Voor de tweede werknemer kan de nieuwe werkgever genieten van een vermindering gedurende dertien kwartalen. In totaal bedraagt deze vermindering 13.750 EUR (1.550 EUR voor vijf kwartalen, 1.050 EUR voor vier kwartalen en 450 EUR voor de volgende vier kwartalen). Van de derde tot de zesde werknemer kan de nieuwe werkgever genieten van een maximale vermindering van 11.250 EUR (1.050 EUR voor negen kwartalen en 450 EUR voor vier kwartalen), met een referentieperiode van twintig kwartalen voor de toepassing van de verminderingen (vanaf het eerste kwartaal van de tewerkstelling).

Download