Privacy policy

Inleiding

Scaleup Vlaanderen wordt georganiseerd door de Belgische technologiefederatie Agoria, door de startup accelerator imec.istart en door het collectief centrum van de technologische industrie Sirris, hierna ‘de partners van Scaleup Vlaanderen’.  Dit partnerschap wordt mogelijk gemaakt met de steun van VLAIO, het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen, in het kader van de opdracht ‘Ondernemerschap’ die gegund werd aan voormelde partners. Het doel van Scaleup Vlaanderen is de groei en de internationalisering van Vlaamse scale-ups te ontwikkelen en te versterken.

Voor de partners van Scaleup Vlaanderen is het vertrouwen van de geïnteresseerde bedrijven, ondernemers en partners van het grootste belang om hun doel te bereiken. Daarom zetten ze zich ook ten volle in om hun persoonsgegevens te verwerken en te beschermen conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR).

Deze privacyverklaring licht toe wie de verwerkersverantwoordelijken zijn, geeft een overzicht van het soort gegevens dat verwerkt wordt, voor welke doeleinden, aan wie ze worden doorgegeven, evenals uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijkeen wie is de verwerker van de persoonsgegevens?

Volgens de afspraken tussen VLAIO en de partners van Scaleup Vlaanderen is VLAIO  de ‘verwerkersverantwoordelijke’ in de zin van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). De partners van Scaleup Vlaanderen verwerken de persoonsgegevens in naam en voor rekening van VLAIO en zijn in dit opzicht de verwerkers van de persoonsgegevens in de zin van de GDPR.

Aangezien de partners van Scaleup Vlaanderen de gegevens ook kunnen verwerken voor andere doeleinden dan alleen het VLAIO project, zijn zij tegelijkertijd ook te beschouwen als verwerkersverantwoordelijken in de zin van de GDPR. We stellen u onmiddellijk gerust: de partners zullen uw gegevens altijd verwerken in lijn met uw verwachtingen, zoals u hieronder zal kunnen vaststellen.

Welke gegevens verzamelt Scaleup Vlaanderen?

Scaleup Vlaanderen verzamelt alleen persoonsgegevens die noodzakelijk en relevant zijn in het kader van de uitvoering van de VLAIO opdracht, meer bepaald uw naam, de naam van uw organisatie, uw functie, e-mail adres en eventueel telefoonnummer.

Hoe verzamelt Scaleup Vlaanderen uw gegevens?

De gegevens die wij verzamelen worden meestal rechtstreeks door uzelf aan Scaleup Vlaanderen verstrekt, namelijk wanneer u:

  1. zich online registreert op één van onze activiteiten of diensten;
  2. zich online registreert om onze nieuwsbrief te ontvangen;
  3. met ons persoonlijk in contact bent op onze activiteiten.

Scaleup Vlaanderen kan uw gegevens ook indirect ontvangen via netwerking of eigen contacten.

Finaliteit van de verwerking

De partners van Scaleup Vlaanderen zullen u persoonsgegevens inzamelen en verwerken voor de volgende doeleinden:

  1. om de diensten die wij aanbieden in het kader van de VLAIO opdracht op zorgvuldige wijze te kunnen uitvoeren (uitsturen van uitnodigingen, opvolgen van inschrijvingen, administratie, rapportering aan VLAIO, e.d.); In dit kader zijn wij verwerkers van de persoonsgegevens in naam en rekening van VLAIO;
  2. informatie en uitnodigingen versturen aangaande speciale aanbiedingen, activiteiten, diensten of nieuwsbrieven van elkeen van de partners, waarvan wij denken dat u die interessant kan vinden, altijd binnen de thema’s van Scaleup Vlaanderen (zie Marketing hieronder). In dit kader treden de partners op als verwerkersverantwoordelijken van de gegevens.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens in het kader van Scaleup Vlaanderen?

De partners van Scaleup Vlaanderen zullen uw persoonsgegevens die ze in het kader van de VLAIO opdracht hebben verworven tenminste bewaren tot zolang het VLAIO project loopt.

Ook daarna, zullen de partners de nog relevante gegevens bewaren tot zolang ze van mening zijn dat ze voor u interessante en boeiende activiteiten kunnen aanbieden, altijd in het belang van uzelf en uw onderneming. U kan zich uiteraard te allen tijde uitschrijven indien u niet meer wenst gecontacteerd te worden?

Doorgifte van gegevens aan derden

Scaleup Vlaanderen geeft uw persoonsgegevens door aan VLAIO als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de GDPR.

Als u er uitdrukkelijk mee instemt, deelt Scaleup Vlaanderen uw gegevens met haar partners en/of sponsors, zodat zij u hun producten en diensten kunnen aanbieden waarvan wij menen dat ze u kunnen interesseren, ook altijd binnen de thema’s van Scaleup Vlaanderen.

Uw persoonsgegevens worden ook doorgegeven aan of zijn ook toegankelijk voor een verwerker die instaat voor de IT infrastructuur en onze communicatiecampagnes, namelijk Hartstikke BV. Laatstgenoemde organisatie zal de gegevens ook alleen gebruiken in het kader van de overeenkomst dat we met haar gesloten hebben.

Marketing

Scaleup Vlaanderen wil u graag informatie sturen over producten en diensten waarvan wij denken dat die u zouden kunnen interesseren, zowel in het kader van de VLAIO opdracht, als van andere activiteiten en events.

U hebt te allen tijde het recht om u uit te schrijven van de marketing berichten van Scaleup Vlaanderen.

Wat zijn uw rechten op het gebied van gegevensbescherming?

Scaleup Vlaanderen wil er graag voor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Elke betrokkene heeft recht op het volgende:

  1. Het recht op toegang - U hebt het recht om Scaleup Vlaanderen te verzoeken om een kopie te bezorgen van de persoonlijke gegevens die Scaleup Vlaanderen over u in haar bezit heeft.
  2. Het recht op verbetering of aanvulling- U hebt het recht om Scaleup Vlaanderen te verzoeken alle informatie te verbeteren of aan te vullen die onjuist of onvolledig is.
  3. Het recht om gegevens te wissen - U hebt het recht om Scaleup Vlaanderen te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen, onder bepaalde wettelijke voorwaarden.
  4. Het recht om de verwerking te beperken - U hebt het recht om Scaleup Vlaanderen te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens, onder bepaalde voorwaarden, te beperken.
  5. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking - U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Scaleup Vlaanderen, onder bepaalde voorwaarden.

Als u een verzoek indient, hebben wij één maand de tijd om u te antwoorden. Indien u van mening bent dat Scaleup Vlaanderen uw bezorgdheid niet op een bevredigende manier heeft behandeld, kunt u contact opnemen met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Cookies

Scaleup Vlaanderen maakt geen gebruik van cookies.

Privacybeleid van andere websites

De website van Scaleup Vlaanderen bevat links naar andere websites. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op onze website, dus als u op een link naar een andere website klikt, dient u hun privacybeleid te lezen en doet u dat op eigen verantwoordelijkheid.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

Als u vragen hebt over het privacybeleid van Scaleup Vlaanderen, de gegevens die wij over u bewaren, of als u een van uw gegevensbeschermingsrechten wilt uitoefenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via het volgende e-mail adres: info@scaleup.vlaanderen